Boeddha
Explore Villa Farang

ALGEMENE VOORWAARDEN VILLA FARANG

1. Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 150,00 per dag of € 750,00 per week. De huurprijs is op basis van 6 personen exclusief borg en exclusief service-kosten. De servicekosten bedragen € 15,00 per dag of € 105,00 per week.

2. Aanmelding en bevestiging
Aanmelding en bevestiging geschied schriftelijk waarna huurder en verhuurder een verbintenis aangaan conform de algemene voorwaarden nr VF/CW-1301/01.

3. Betaling
Binnen 15 dagen na contractdatum dient 25% van het totaalbedrag van de betreffende huurperiode inclusief borg en servicekosten betaald te zijn. Het restant bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de gereser-veerde periode betaald te zijn. Indien reservering plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen voor aanvang van de huurperiode dient het totaalbedrag ineens betaald te worden. Indien niet tijdig aan de betalingsverplichtingen is voldaan kan de toegang tot Villa Farang geweigerd worden.

4. Aantal personen
De Villa is toegankelijk voor zes personen. Geen toegang aan derden zonder toestemming van de ver-huurder. In overleg met de ver-huurder is het evt. mogelijk om extra bedden bij te plaatsen.

5. Gebruik
De huurder zorgt er voor dat de Villa schoon achtergelaten wordt. De verhuurder zorgt na afloop van de huurperiode voor een eindcontrole. Schade aan de eigendommen van de verhuurder wordt doorberekend aan de huurder. Voor het gebruik van de Villa heeft de verhuurder spelregels opgesteld. Deze spelregels dienen strikt nageleefd te worden. De spel-regels zullen de huurder gelijktijdig met het huurcontract ter hand worden gesteld.

6. Schade
De verhuurder kan de huurder aansprakelijk stellen voor schade en/of vermissing van goederen en /of inventaris die gedurende de huurperiode aan of in de Villa is ontstaan. De verhuurder kan hiervoor een schadevergoeding verlangen. Bij schade en/of vermissing dient dit onmiddellijk door de huurder gemeld te worden bij de verhuurder respectievelijk de beheerder van de Villa.

7. Huisdieren/roken/vuilnis
Huisdieren zijn in de vakantiewoning niet toegestaan. Alleen in overleg met de verhuurder is uitzondering mogelijk. Roken in de Villa is niet toegestaan. Roken onder de sala is wel mogelijk. Open vuur is in en om de Villa niet toegestaan. De verhuurder respectievelijk de beheerder heeft het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien geconstateerd wordt dat de huurder deze regels heeft overtreden. De huurder heeft dan geen recht op teruggave van de huurpenningen. Het huisvuil zal door de verhuurder respectievelijk door de beheerder worden verwijderd.

8. Annulering
De huurder kan ten alle tijden de huurovereenkomst veranderen door een vervangende huurder aan te wijzen. Dit dient in elk geval schriftelijk te worden medegedeeld. Ingeval van verandering door een vervangende huurder worden geen extra kosten in rekening gebracht. In geval van annulering zonder vervanging wordt geen terugbetaling gedaan door de verhuurder. De huurder is en blijft verantwoordelijk voor het totaal van het huurbedrag en dient zelf hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

9. Verantwoording huurder
De verhuurder draagt zorg voor het verhuren van de Villa zoals in de brochure/internet staat omschreven. Bij annulering van de verhuurder door overmacht zoals bijvoorbeeld door natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden of ziekte van de verhuurder, verkoop en eventuele onherstelbare schade door bijvoorbeeld brand van de Villa of andere vormen van overmacht kan de huurder nooit een schade-vergoeding eisen. De huurder krijgt in dat geval alleen terugbetaling van het betaalde gedeelte van het huurbedrag conform afspraak in het huurcontract. De verhuurder is nimmer verplicht enige aanvullende betaling te doen aan de huurder.

10. Uitsluiting verantwoordelijkheid
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor veranderingen die geen betrekking hebben op de Villa zoals veranderingen op borden, wegen etc. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor schade ontstaan door derden, dieren, energie/internet leverancier of bijzondere weers-omstandigheden. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die personen oplopen in de Villa en/of het perceel en het omliggende terrein alsmede ongevallen en/of schade die zich voordoet met betrekking tot de verhuur van de Villa of enig ander toebehoren/inrichting van de woning zoals zwembad, scooters, (terras)meubels, internet, gereedschap etc. Evenmin voor enige activiteit door de huurder al dan niet in samenwerking met mensen/leveranciers ter plekke aangegaan. Kennelijke fouten en/of eventuele vergissingen in brochure of andere media binden de verhuurder niet.

11. Borg
Er wordt een borg verlangd van € 100,00. Dit bedrag zal na einde van de huurperiode door de ver-huurder worden gecrediteerd indien en voor zover er geen schade is ontstaan aan of in de Villa en/of bijbehorende objecten zoals zwembad, (terras)meubilair, etc., etc. gedurende het verblijf van de huurder. Ook bij niet gebruik van de Villa zoals een goed huisvader betaamt of bij niet naleving van de algemene voorwaarden respec-tievelijk de spelregels, heeft de verhuurder het recht om de borg (deels) in te houden of bijbetaling te verlangen.

12. Contractverplichting
Bij ondertekening van het huur-contract stemt de huurder in met de Algemene Voorwaarden Villa Farang VF/CW-1301/01 en de spelregels voor het gebruik van de Villa. Algemene voorwaarden en spelregels worden gelijktijdig met het huur-contract aan de huurder ter hand gesteld. Het huurcontract wordt in 2-voud opgesteld. Binnen 15 dagen na ontvangst van het huurcontract dient een ondertekend exemplaar in het bezit te zijn van de verhuurder. Het andere exemplaar, is bestemd voor de huurder.

ALGEMENE VOORWAARDEN VILLA FARANG, VF/CW-1301/01

Copyright CW Investment Beheer BV All rights reserved.

Nu reserveren
Deze website is gemaakt door: Trigg'r Webdesign